ਦਰਖਤ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਬਣਾਈਏ,
ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਈਏ।

ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ,
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈਏ,
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਬਣਾਈਏ।
ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਈਏ।

ਕਾਰਬਨਡਾਇਕਸਾਈਡ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ,
ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਆਉ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾਈਏ,
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਬਣਾਈਏ।
ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਈਏ।

ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਛਾਂ ਦੇਵੇ,
ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਮਾਂ ਦੇਵੇ,
ਆਉ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਬਚਾਈਏ,
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਬਣਾਈਏ।
ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਈਏ।

ਭੂਮੀਖੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੇ ਕਰਦੇ,
ਉਪਜਾਊਪਨ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਰੱਖਦੇ,
ਆਉ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਉਗਾਈਏ,
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਬਣਾਈਏ।
ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਈਏ।

ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਬਾਦੀ,
ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਜਿਆਦੀ,
ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਈਏ,
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਬਣਾਈਏ।
ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਈਏ।

ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਵੇ,
ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ,
ਆਉ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈਏ,
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ ਬਣਾਈਏ।
ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਈਏ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

One Response to ਦਰਖਤ

  1. gs tangori says:

    very niceeeeeeeeeee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>