“ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੱਚ..” ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੱਤਰ-ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਮੈਲਬੌਰਨ

aYzvokyt hribMdr isMG BUpfl horF df iliKaf hoieaf lyK “afstRylIaf nslI ihMsf df swc[[[[” piVHaf | jfpdf hY ieh lyK suxIaF-suxfeIaF gwlF nMU sfhmxy rwK ky iliKaf hY | ies lyK ivclIaF bhuqIaF gwlF swc nhIN hn | iewQy sB hI aijhy nhIN hn, ijnF dy mF-bfp kol vfDU Dn hY | ikMny hI aijhy lVikaF nMU imilaf hF, ijnF dy Gr idaF ny isr krjLf cVHf ky cMgy BivwK dI afs kIqI hY | cMgy-cMgy GrF dy muMizaF nMU vI mYN Kud imilaf hF, ijnHF ‘coN iksy dy mfpy zfktr, ieMjInIar jF cMgy ijmIdfr hn | sB df hfl iewko hoieaf ipaf hY | kMm imldf nhIN, Krcy inwkldy nhIN | pYsy df nsLf qy sony dIaF cYnIaF jF AuNglF ‘c muMdrIaF pf ky tihlxf qF bVI dUr dI gwl hY, iewQy mMUh qoN mwKI nhIN AuWzdI | kuJ pRqIsLq df mYN pwK nhIN lYNdf | pr bhuqfq aijihaF dI hY, jo bhuq aOKI ijMdgI bsr kr rhy hn | Bfrq dy amIrjLfdy vI iewQy aYsL nhIN kr skdy ikAuN jo afstRylIaf ilaFdy gey rupieaF nMU 35 nfl qksIm krnI huMdI hY, guxf nhIN, so ibnF iewQy af ky kmfeI kIqy ibnF PLIsF qy hor KLrcy nhIN inwkldy, ivhly rih ky aYsLpRsqI krnI bVI dUr dI gwl hY | ijwQoN qwk bfeIk jF kfr df suafl hY, afstRylIaf ‘c bfeIk df lfiesYNs lYxf Kflf jI df vfVf nhIN | iewQy iewk vI BfrqI ividafrQI aijhf nhIN hovygf ijs kol bfeIk df lfiesYNs hovy | iewQy ieh isstm qF hY nhIN ik eyjMt nMU bfrF-pMdrF sO rupieaf dy ky Gr bYiTaF BfvyN trwk df lfiesYNs bxvf lvo | ijwQoN qwk kfr ‘c GuMmx df mslf hY, ibnF kfr iewQy kMm nhIN imldf | so kfr lYxf mjLbUrI hY | bfkI gwl rhI aXfsLI dI qF pihlF hI kih cuwkf hF ik kuJ pRqIsLq ipwCy sB nMU iewk zFg nfl hwkxf TIk nhIN hY | ijwQoN qwk imhnq df suafl hY bfeI jI, ijMnI imhnq iewQy krnI pYNdI hY, nf qF pMjfb ‘c rihMidaF koeI krdf hY, nf hI kr skdf hY, ikAuN jo pMjfb ‘c rihMidaF hI mF-bfp dy pYsy df nsLf isr cVH ky boldf hY | iewQy qF ijdyN ikqy kMm iml jfvy, agly eynf ku incoVdy hn ik sLfm Gr phuMidaF aglf ieAuN ibsqry qy izwgdf hY ijvyN ibnF zolI brfq vfps afeI huMdI hY | iewQy qF 10+2 krky afieaF qoN lY ky vwK-vwK adfiraF mYnyjrI krky afey lok vI KyqF ‘c kMm leI qrsdy iPrdy hn | jykr afstRylIaf af ky koeI imhnq nhIN krdf nf, qF “imhnq” sLbd dy arQ hI bdlxy munfisb hoxgy |

This entry was posted in ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਪੰਨਾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>