ਆਰਜ਼ੂ

ਪੀ.ਐਸ.ਮੀਤP.S.Meet

ਗਫਲਤ ਮੇਂ ਰਹੇ ਗੁਮਤੇ ਹਮ ਯੁਹੀਂ ਦਰ-ਬ-ਦਰ,

ਕੀਆ ਜਾਨ-ਏ-ਇਸ਼ਕ ਹਮਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲੀਏ,

ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹਮਨੇ ਕੀਏ ਜਿਨਕੀ ਯਾਦ ਮੇ,

ਨਿਕਲੇ ਥੇ ਵੋ ਕਰੀਬ ਸੇ ਬਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੀਏ,

ਨਾ ਥਾ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਉਨਕੇ ਯੋਂ ਬਦਲਨੇ ਕਾ,

ਗ਼ਮ ਥਾ ਹਾਰੀ ਹਰ ਬਾਜ਼ੀ ਜੀਤ ਕਰ ਉਨਕੇ ਲੀਏ,

ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ ਥਾ ਦੀਦਾਰ ਫਿਰ ਬੀ ਮਿਹਬੂਬ ਕਾ ਮਾਂਗਾ,

ਪਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਥੇ ਵੋ ਹਮਸੇ ਦਿਲ ਮੇ ਮੁਹੋਬਤ ਕਬੀ ਲੀਏ,

ਜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਾਂ ਸੇ ਕੁਛ ਅਪਣੇ ਸਾਥ ਲੇਕਰ,

ਰੁਖਸਤ ਹੁਏ ਥੇ ਹਮ ਦਿਲ ਮੇ ਇਕ ਆਰਜ਼ੂ ਦਬੀ ਲੀਏ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>