ਇਕ ਪਲ – ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨਾ

Parminder Singh Parwana

ਸਦੀਆਂ ਸਮੇਟ ਲਈਏ
ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ
ਆਓ ਜੀ ਲਈਏ
ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ
ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਸਾਲ
ਤੇ ਮਿਲਿਆ
ਫੇਰ ਇਕ ਪਲ
ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਹੋਰ ਮੌਕਿਆ ਮਿਲਿਆ
ਇਸ ਪਲ
ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਏ
ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ
ਦਾ ਪਲ ਏ
ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ
ਦਾ ਪਲ ਏ,
ਜੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ
ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਣਾ ਏ
ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ
ਇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲ ਏ,
ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਬਨਾਉਣ
ਦਾ ਪਲ ਏ।
ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ
ਇਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
ਸਫ਼ਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਪਲ ਏ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ
ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਏ
ਹਸ ਕੇ ਵੀ
ਰੋ ਕੇ ਵੀ
ਸਾਰਾ ਡਰ
ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਏ
ਆਉ ਸਦੀਆਂ ਸਮੇਟ ਲਈਏ
ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ
ਆਉ ਜੀ ਲਈਏ
ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>