ਹਾਥ ਭਰ ਕਾ ਬਦਲਨਾ

- ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ

ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤੇਂ ਕੋਈ ਨਯਾ ਸਾ ਸੂਰਜ ਉਗਾਨੇ ਕੀ
ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੀਜ ਨਾਬ੍ਯੁਲਾ ਗਰ ਲਾ ਸਕੋ ਤੋ ਲਾਯੋ

ਘਿਸੀ ਹੁਯੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਕੇ ਯੇ ਬਾਤੂਨੀ ਨਾਰੇ
ਜਗਾ ਸਕੋ ਤੋ ਪਹਲੇ ਖ਼ੁਦ ਮੇਂ ਲੌਅ ਸੱਚ ਜਗਾਯੋ

ਦਮਗਜ਼ੋਂ ਕੇ ਸਰ ਕਹਾਂ ਕਭੀ ਯੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਆਯੇ ਹੈਂ
ਹੋ ਹਾਂਕਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਭੀ ਬੋਝ ਅਪਨਾ ਭੀ ਉਠਾਯੋ

ਬਸ ਸੱਤਾ ਬਦਲਨੇ ਪਰ ਹੀ ਮਾਨ ਮੁਨਵੱਲ ਹੋ ਜਾਨਾ
ਮਰਜ਼-ਏ-ਖ਼ੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ਕੋ ਨ ਇਸ ਕਦਰ ਭੀ ਬਢ਼ਾਯੋ

ਚਾਬੁਕ ਭੀ ਵਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲ ਭੀ ਵਹੀ ਹੈ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>