ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ…………….

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ,
ਹੁਣ ਆਵੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ।

ਪਾਣੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਖਾਰਾ,
ਗ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਾ।

ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ,
ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਲਾਰਾ।

ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰਾ,
ਮਹਿਲ ਬਿਰਹੋਂ ਉਸਾਰਾ।

ਮੈਨੂੰ ਗ਼ਮ ਇੱਕ ਯਾਰਾ,
ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਤਾਰਾ।

ਮਾਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਾਰਾ,
ਪੈੜਾਂ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ।

ਵੇਖ ਪਿਆ ਏ ਖਿਲਾਰਾ,
ਬਸ ਡਿਗਿਆ ਏ ਪਾਰਾ।

ਭੱਟੂ ਗੀਤ ਹੀ ਉਚਾਰਾ,
ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਆਰਾ।

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ,
ਹੁਣ ਆਵੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ।
————————-

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>