ਲਾਂਘਾ : ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਇੱਕੇ ਧਰਤ ਦੇ ਜਾਏ ਮੁੜ੍ਹ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬ ਬਣਾਇਆ ਈ ।

ਵੰਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤਅੱਸਬ ਲੱਖ ਪਾਈਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲਾਂ ਆ ਮਿਲਾਇਆ ਈ ।

ਕਦੇ ਫ਼ਰੀਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਵੱਖ ਹੋਸਣ ਡਾਢ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਗ਼ੈਰਾਂ ਕਮਾਇਆ ਈ ।

ਅਲਾਹ ਹੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਇਕੋ ਸੁਰ ਗੂੰਜਣ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਈ ।

ਸਾਂਝੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣ ਫੇਰ ਛਾਂਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਹਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡ ਵੰਡਾਇਆ ਈ ।

ਕੰਵਲ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਇਓਂ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਜਿਵ ਬਾਬੇ ਗੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਲਾਇਆ ਈ ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>