ਕਰੋਨਾ

ਨਵੀਂ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਆਈ,
ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਡਰਾਈ।

ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਵਾਇਰਸ਼ ਕਰੋਨਾ,
ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਵਿੰਦ- ਊਨੀ।
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਿਆ,
ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਚੀਨੀ।
ਕੋਈ ਵੀ  ਨਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ ਇਸਦਾ ,
ਰੱਬਾ ਤੂੰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਚਾਈ।
ਨਵੀਂ ਯਾਰੋ…

ਖੰਘ- ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲਾਂ  ਦੁੱਖਣਾ ,
ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਦੇ ਹੱਡ-ਪੈਰ ਨੇ।
ਆਮ ਫ਼ਲੂ ਜੇਹੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ,
ਪਰ ਏਥੇ ਸਾਹ ਉਖੜਦੇ ਢੇਰ ਨੇ।
ਪੇਸ਼ ਚੱਲੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ,
ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਈ।
ਨਵੀਂ ਯਾਰੋ…

ਇਲਾਜ਼ ਨਾਲੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ,
ਗੱਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ।
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ,
ਕਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਫੇਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ,
ਮਨਦੀਪ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਫਾਈ।
ਨਵੀਂ ਯਾਰੋ…

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>