ਕਈ ਜੀਵ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ
ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਕਣ, ਜਰਮ ਆਦਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 6 ਫੁੱਟ (2 ਮੀਟਰ) ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਮਹੀਨ ਕਣ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ :-

1.      ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਚੁੰਮੀ/ਰੋਗੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਓ।
2.      ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ।
3.      ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਨਾ ਜਾਵੋ।
4.      ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
5.      ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹੋ।
6.      ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤਿ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲੋ।

ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ :-  ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ-ਵਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ :-

1.  ਕੀੜੀਆਂ :-  ਕੀੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

2. ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ : – ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਉਸ
ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਧ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

3. ਛੰਪੈਂਜੀ :- ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿ੍ਰੜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੰਪੈਂਜੀ
ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਛੰਪੈਂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂੰਡ
ਤੋਂ ਵਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

4. ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਮਾਦਾ ਹਾਊਸ ਮਾਈਸ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਨਰ ਮਾਈਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਰ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਕੀੜੇ, ਪੰਛੀ, ਟੋਡਪੋਲ, ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਲੈਬਸਟਰ
ਆਦਿ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ,
ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ
ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰਗ ਇਸ ਸੁਝਾਵ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>