ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ,

ਤੇ ਨੌਵੇਂ  ਗੁਰੂ ਦੇ  ਪੋਤੇ  ਨੇ ।

ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ,

ਨੀਹਾਂ   ਵਿਚ   ਖਲੋਤੇ  ਨੇ ।

ਸਿਰ   ਉਤੇ ਨੇ  ਦਸਤਾਰਾਂ ,

ਮੁੱਖੜੇ  ਲਾਲ  ਗ਼ੁਲਾਬੀ  ਨੇ ।

ਦਿਲ  ਅੰਦਰ  ਹੈ  ਜੋਸ਼ ‘ਤੇ,

ਭਖ਼ਦੇ  ਨੈਣ ਮਹਿਤਾਬੀ  ਨੇ ।

ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੇਖ ਸਰੂਰ ਵੈਰੀ ਦੇ,

ਉੱਡ   ਗਏ   ਤੋਤੇ   ਨੇ  ;

ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ,

ਨੀਹਾਂ   ਵਿਚ   ਖਲੋਤੇ  ਨੇ ।

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ,

ਜੋ  ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ  ਪੋਤੇ ਨੇ ।

ਇਹ  ਦੋਵਾਂ  ਵੀਰਾਂ   ਅੱਜ,

ਕੇਸਰੀ   ਬਾਣੇ  ਪਾਏ  ਨੇ ।

ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ਆਖਣ ,

ਕਿਹੜੀ  ਮਾਂ ਦੇ  ਜਾਏ ਨੇ ।

ਇਹ ਫ਼ੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ  ਕੋਮਲ ,

ਨੂਰੀ   ਮੁੱਖੜੇ  ਧੋਤੇ  ਨੇ  ;

ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ,

ਨੀਹਾਂ   ਵਿਚ  ਖਲੋਤੇ  ਨੇ ।

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ,

ਜੋ  ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ  ਪੋਤੇ ਨੇ ।

ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀ।

ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਲਾਲਚ ਅੰਦਰ,

ਧਰਮ   ਗਵਾਉਣਾ   ਨਹੀ ।

ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਖਾਤਰਾਂ,

ਉਹ   ਖਾਂਦੇ   ਗੋਤੇ   ਨੇ ।

ਅੱਜ ਵੇਖੋ  ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ ,

ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ।

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ,

ਤੇ ਨੌਵੇਂ  ਗੁਰੂ ਦੇ  ਪੋਤੇ ਨੇ ।

ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ  ਪੁੱਤ  ਮਾਰੋ ,

ਜਾਲਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋ  ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ  ਬੱਚੇ,

ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

“ਸੁਹਲ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲ” ਨੇ ,

ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ  ਪਰੋਤੇ ਨੇ।

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ,

ਤੇ ਨੌਵੇਂ  ਗੁਰੂ  ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ,

ਅੱਜ ਵੇਖੋ  ਧਰਮ ਬਚਾਵਣ,

ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ  ਖਲੋਤੇ ਨੇ ।ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਲ

(ਮਲਕੀੳਤ ਸਿੰਘ “ਸੁਹਲ”)

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਲ ,

ਤੇ ਨੌਵੇਂ  ਗੁਰੂ ਦੇ  ਪੋਤੇ  ਨੇ .

ੳ‘ਜ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ੱਤਰ ,

ਨੀਹੱ   ਵਿਚ   ਖਲੋਤੇ  ਨੇ .

ਸਿਰ   ਅੁਤੇ ਨੇ  ਦਸਤੱਰੱ ,

ਮ‘ੁਖੜੇ  ਲੱਲ  ਢੁਲੱਬੀ  ਨੇ .

ਦਿਲ  ੳੰਦਰ  ਹੈ  ਜੋੰ ‘ਤੇ,

ਭਖ਼ਦੇ  ਨੈਣ ਮਹਿਤੱਬੀ  ਨੇ .

ਚੜ੍ਹਿੳੱ ਵੇਖ ਸਰੂਰ ਵੈਰੀ ਦੇ,

ਅੁ‘ਾ   ਗਏ   ਤੋਤੇ   ਨੇ  ;

ੳ‘ਜ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ੱਤਰ ,

ਨੀਹੱ   ਵਿਚ   ਖਲੋਤੇ  ਨੇ .

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਲ ,

ਜੋ  ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ  ਪੋਤੇ ਨੇ .

ਇਹ  ਦੋਵੱ  ਵੀਰੱ   ੳ‘ਜ,

ਕੇਸਰੀ   ਬੱਣੇ  ਪੱਏ  ਨੇ .

ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀਂ ੳੱਖਣ ,

ਕਿਹੜੀ  ਮੱ ਦੇ  ਜੱਏ ਨੇ .

ਇਹ ਫ਼‘ਲੱ ਵੱਗਰ  ਕੋਮਲ ,

ਨੂਰੀ   ਮ‘ੁਖੜੇ  ਧੋਤੇ  ਨੇ  ;

ੳ‘ਜ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ੱਤਰ,

ਨੀਹੱ   ਵਿਚ  ਖਲੋਤੇ  ਨੇ .

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਲ,

ਜੋ  ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ  ਪੋਤੇ ਨੇ .

ਮੁਗਲੱ ਦੀ  ਸਰਕੱਰ ੳਗੇ ,

ਇਨ੍ਹੱ ਸੀਸ ਝੁਕੱਅੁਣੱ ਨਹੀ.

ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਲੱਲਚ ੳੰਦਰ,

ਧਰਮ   ਗਵੱਅੁਣੱ   ਨਹੀ .

ਵਿਕ ਜੱਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਖੱਤਰੱ,

ਅੁਹ   ਖੱਦੇ   ਗੋਤੇ   ਨੇ .

ੳ‘ਜ ਵੇਖੋ  ਧਰਮ ਬਚੱਵਣ ,

ਇਹ ਨੀਹੱ ਵਿਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ .

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਲ,

ਤੇ ਨੌਵੇਂ  ਗੁਰੂ ਦੇ  ਪੋਤੇ ਨੇ .

ਇਹ ਸ‘ਪੱ ਦੇ  ਪ‘ੁਤ  ਮੱਰੋ ,

ਜੱਲਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣੱਅੁਂਦੱ ਹੈ.

ਇਹ ਦੋ  ਨਿ‘ਕੇ-ਨਿ‘ਕੇ  ਬ‘ਚੇ,

ਨੀਹੱ ਵਿਚ ਚਿਣਵੱਅੁਂਦੱ ਹੈ.

“ਸੁਹਲ ਨੁੰਹਿਰੇ ਵੱਲ” ਨੇ ,

ਹੰਝੂੳੱ ਦੇ ਹੱਰ  ਪਰੋਤੇ ਨੇ.

ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਲ,

ਤੇ ਨੌਵੇਂ  ਗੁਰੂ  ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ,

ੳ‘ਜ ਵੇਖੋ  ਧਰਮ ਬਚੱਵਣ,

ਨੀਹੱ ਦੇ ਵਿਚ  ਖਲੋਤੇ ਨੇ .

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>