ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ…..

ਆ ਬੇਲੀਆ!
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ , ਨਵੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈਏ ।
ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ,
ਬੋਲੀ  ਵਾਲਾ  ਰਿਸ਼ਤਾ  ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਏ ।

ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤਾਈਂ, ਬੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ।
ਤੇਰਾਂ ਤੇਰਾਂ  ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ , ਨਾਨਕ ਬੜਾ  ਹਿਸਾਬੀ ।
ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ , ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਪਾਈਏ ,
ਆ ਬੇਲੀਆ !
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ  ਨਵੀਆਂ ……………………………।

ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੀਰ, ਯਾਦ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਵੇ।
ਸੋਹਣੀ ਵਾਂਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ।
ਲਾਜ ਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ,
ਆ ਬੇਲੀਆ !
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ……………………………..।

ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰੋ ਨਾ।
ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮਹਿਲ , ਰੇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰੋ ਨਾ ।
ਜਿਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਲੋਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ,
ਆ ਬੇਲੀਆ !
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਵੀਆਂ …………………………….. ।

ਸ਼ਾਹ ਹਸੈਨ , ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਪੀਲੂ , ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਉ ਲੋਕੋ ।
ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ  ਰੱਜ  ਗਾਉ ਲੋਕੋ ।
ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ  ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ  ਵਸਾਈਏ ,
ਆ ਬੇਲੀਆ !
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ………………………………..।

ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ , ਪੰਜਾਬੀ  ਬੋਲ ਕੇ , ਸਭਨਾ ਨੂੰ  ਸਮਝਾਇਉ।
ਐਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ  ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ , ਧੋਖਾ ਨਾ  ਖਾ  ਜਾਇਉ ।
“ਸੁਹਲ” ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗ਼ੱਜ ਕੇ /ਤਹਿ ਬੁਲਾਈਏ,
ਆ ਬੇਲੀਆ !
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ , ਨਵੀਆਂ  ਕਸਮਾ ਖਾਈਏ ।
ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ,
ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ  ਰਿਸ਼ਤਾ  ਭੁੱਲ ਨਾ  ਜਾਈਏ ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>