ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਏਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ,
ਇਕ ਡਗਰ ਲੰਮੇਰੀ ।

ਪਈ ਫਿਰੀ ਗਵਾਚੀ,
ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੇਰੀ।

ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਵੇ,
ਇੱਕ ਯਾਦ ਜੋ ਤੇਰੀ ।

ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਕਰਦੇ,
ਜਦ ਪਾਵੇ ਫੇਰੀ ।

ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ,
ਮੈਂ ਖ਼ਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ,

ਜੋ ਕੱਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ,
ਬੱਸ ਓਹੀ ਬਥੇਰੀ ।

ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਮੈਂ ਵਾਅ ਲਾਈ ਬਥੇਰੀ ।

ਏਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ,
ਇਕ ਡਗਰ ਲੰਮੇਰੀ ।

ਪਈ ਫਿਰੇ ਗਵਾਚੀ,
ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੇਰੀ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>