….ਸ਼ਹੀਦ….

ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਿਰ
ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਬਦ-ਦੁਆ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜਲੋਂਗੇ
ਜਲਦੇ ਰਹੋਂਗੇ,
ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲੇ ਜਰੂਰ
ਹਰ ਸਮੇਂ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ
ਦੀਵਾ ਬਣ ਕੇ ਜਲੇ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>