ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ..

ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ…

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਕੁਵਤ ਹੈ…

ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ…

ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਪਣ ਦੀ…

ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਨਣ ਦੀ…

ਬੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਅਮਰ ਕਰਨ ਦੀ…

ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਬਨਣ ਦੀ…

ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰਨ ਦੀ…

ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਭਰਨ ਦੀ…

ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦੀ…

ਦਿਲੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਨਣ ਦੀ…

ਨੀਲੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਵਣ ਦੀ…

ਜੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਨਾਵਣ ਦੀ…

ਤੇ ਰੂਹੀ-ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ…

ਅਮਰ ਕਰਨ ਦੀ…

ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਗ-ਜੁੱਗ ਜੀਓ…

ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ…।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>