ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਵਿਉਂਤ

ਚੱਲ ਉਏ ਦੇਬੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਨੇਕ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ
ਪੁੱਤ ਦੇਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ।

ਕਿਉਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ! ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਬੂ ਨੇ ਨੇਕ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਝੱਲਾ ਹੀ ਰਹੇਂਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਲਕਿ
ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ।

ਜੁਗਾੜ !!! ਦੇਬੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੁਗਾੜ।

ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਚੱਲ ਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ
ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨੇਕ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

ਦੇਬੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ।

This entry was posted in ਕਹਾਣੀਆਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>