ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ‘ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ : ਅਦਾਰਾ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ

Happy-New-Year-Love.resized

This entry was posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>