ਅਲਵਿਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ

ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ,
ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ।

ਕੀ ਕਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ,
ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ।

ਅੱਖੀਆਂ ਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਖਬਰ ਇਹ ਮਨਹੂਸ  ਸੁਣ,
ਵਕਤ ਇਹ ਕੰਜੂਸ  ਸੁਣ ।

ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਤੂੰ ,
ਸਦ ਬਹਾਰਾ  ਬਿਰਖ ਤੂੰ ।

ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ , ਦਾ ਫਖਰ ,
ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਫਰ  ।

ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਪਾ ਗਿਉਂ,ਪਰ
ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਤੇ,  ਛਾ ਗਿਉਂ ।

ਅਜਬ ਤੇਰੀ, ਕਲਮ ਸੀ ,
ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ।

ਦਰਦ ਸੀ ,ਜਾਂ ਵੇਦਨਾ ,
ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਚੋਂ ਸਿਰਜਨਾ ।

ਹੁਨਰ ਤੇਰਾ ਅਜਬ ਸੀ,
ਅਜਬ ਸੀ ਕੋਈ ਗਜਬ ਸੀ ।

ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਨੂੰ   ਸਲਾਮ ,
ਕਰ ਗਿਉਂ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ।

ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂ ਗੇ,
ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ  ਕਰਾਂ ਗੇ।

ਰਾਹ ਵਿਖਾਏ ਗਾ ਸਦਾ ,
ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦਰਪਨ ਤੇਰਾ ।

ਅਲਵਿਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ।
ਅਲਵਿਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ।

This entry was posted in ਕਵਿਤਾਵਾਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>