ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵਾਂ!

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੋ”? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਙਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਖਦਾ,”ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਤਾਂ … More »

ਲੇਖ | Leave a comment