ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਚੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾਂ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾਂ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਨਾ … More »

ਕਵਿਤਾਵਾਂ | 14 Comments