ਮਾਇਓਫੈਸ਼ੀਅਲ ਸਿਰਦਰਦ: ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਦਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦ ਵੱਡੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਜੋਂ … More »

ਲੇਖ | Leave a comment