ਕੀਮਤ

ਅੱਗ ਬਬੂਲੀ ਹੋਈਊ ਮਾਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਾ ਬੈਠੀ ਨੋਟ ਗਿਣ ਰਹੀ ਸੀ।
‘ਮਾਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਈ ਨੀ ਹੁੰਦਾ…
‘‘ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ?
‘ਤੂੰ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਆਂ ਮਾਸੀ ਉਲਟਾ ਤੈੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
‘‘ਮਾਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ।
‘ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰਾਮੀ ਸੇਠ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ?
‘‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ।
‘ਮਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨੀ ਜਾਂਦਾ—    ‘‘ਲੈ ਦੱਸ ਤੁਰ-ਫਿਰਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਉਸਨੇ ਪਲੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਪਲੰਘ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਖਤਮ।
‘ਉਹ ਗੱਲ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਸੀ ਉਸ ਹਰਾਮੀ ਸੇਠ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਨਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ…
‘‘ਬੱਸ-ਬੱਸ ਮਾਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
‘‘ਪਰ ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਊ ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਵਾੜਿਆ ਕਰ ਐਥੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ।
‘‘ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮਾਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਉਸ ਸੇਠ ਨੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਲਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਵੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੀ ‘ਕੀਮਤ’ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨੀ?

  ਜਖ਼ਮ

ਖਾਲਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਈ ਪਾਨ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।
‘ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਰੈਣੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਆਂ?
‘‘ਖਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹਨਾ ਮੇਰੇ….
‘‘ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
‘‘ਖਾਲਾ ਰਾਤੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸਿਗਰੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਸੀ।
‘ਚੱਲ ਐਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰੀਦੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਗੇਟ ਲਾਲਾ ਉਹ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਮ ਆ ਜਾਊ।
‘‘ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਖਾਲਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਓ ਉਸਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
‘‘ਝਾੜਨਾ ਕੀ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਆ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਉਸਨੂੰ?
‘‘ਖਾਲਾ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਕਰੀਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਵੀਂ ਨਾਲ਼ੇ ਜਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ।
‘‘ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਹ ਅਰਾਮ ਕਰ।
ਜਦੋਂ ਨਰੈਣੀ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਆਈ।
‘‘ਖਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਆਇਆ ਨਰੈਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੈਠਾ ਆਹ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਉਸਨੇ।
ਸੁਣਕੇ ਨਰੈਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਾ ਨਰੈਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ। ‘ਚੱਲ ਅੱਜ ਚਲ ਜਾ ਉਸੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਕਰ ਲਵੀਂ।’
ਸੁਣ ਕੇ ਨਰੈਣੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਦ ਉਹ ਕਮਰੇ ’ਚ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰੈਣੀ ਦਾ ਜਖ਼ਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

This entry was posted in ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>